Walne Zebranie Oddziału.

Na podstawie punktu 3. Regulaminu Oddziału Poznań zwołuję Walne Zebranie Oddziału w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:

Termin:

10 stycznia 2012 r., godz. 18.30 (pierwszy termin), 19.30 (drugi termin)

Miejsce:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, sala 307

Porządek obrad :

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór prezydium zebrania.

3. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

4. Przedstawienie przez prezesa sprawozdania z działalności w zeszłym roku.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego przez skarbnika.

6. Sprawozdanie z działalności Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego zarządu.

9. Wybór nowego zarządu oddziału.

10. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej.

11. Dyskusja nad ramowym planem działań na rok 2012.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie zebrania.

 

Wojciech Żmijewski

prezes „KoLiber” o/Poznań