Władze oddziału wyznaczają kierunek działań stowarzyszenia w Poznaniu. Zarząd poznańskiego KoLibra składa się z pięciu osób: Prezesa, I Wiceprezesa, II Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.

Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy m.in. kontrola działalności finansowej zarządu oddziału pod względem legalności, gospodarności i rzetelności, wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie członkom zarządu absolutorium.